How to contact us
2008 Nagasakakamijo Nagasakacho Hokutoshi Yamanashiken @Copyright(C) Koryo High School All Rights Reserved

Facilities

the main school building@@@@@@@@@@@@@

Two main buildings, the regular classroom building and the science and art building,
are both 3 stories. The two buildings are connected on the second floor.


The regular classroom building has rooms as follows.

3rd floor : classrooms for 3rd-year students, lecture rooms, PC room, counceling room

2nd floor : classrooms for 1st-year students, Principal's Office, staff room

1st floor : classrooms for 2nd-year students, School Office, Nurse's Office, Student Union's office

@@@@@@@@@@@@@@@the science and art building@

@

@

The science and art building has rooms as follows.

1st floor : Biology room, Home Economics room, Cooking room, Tea ceremony room

2nd floor : Chemistry room, Music room, Calligraphy room, Art room

3rd floor : Physics room, Audio visual room, Library


Junior high school building beside the science and art building

Gymnasium
Koryo's gymnasium is the largest of all the public school gymnasiums in Yamanashi Prefecture.

Muse Hall

Muse Hall is a concert hall which accomodates some 650 people.
School festivals, concerts, lectures and celemonies are held here.

Rissikan

Rissikan is a dormitory which supports students coming from distant cities.

cafeteria

Return to Japanese Page


Overview
History
Policy
System
School Life
Facilities
Access
Links
Koryo High School